Görüntülüyor 11 Sonuç(lar)
Kur'an Kavramları

NİFAK/MÜNAFIK

N  İ  F A K   N E D İ R ? A) SÖZLÜK ANLAMI Münafık, nifak kelimesinin ismi failidir. Yani nifak yapan demektir. Öyleyse’ nifak nedir?’ sorusuna cevap vermeliyiz. Nifak: NFK kökünden türemiştir. ‘Nefeka’ kelimesi: Eşyaya rağbeti olmak, tükenmek, azalmak, ruhu çıkmak, ölmek, arap tavşanı deliğinden çıkıp- girmek vs. gibi anlamlara gelir.(1) Genelde münafık kelimesine …

Kur'an Kavramları

KÜFÜR/KAFİR

KÜFÜR/ KAFİR 1. KÜFRÜN TANIMI a)                Dil (Lügat) Yönünden: KFR kökünden mastar olan küfr kelimesinin temel anlamı “örtmek”tir. 1- Geceye insanları bürüyüp örttüğü için “örtüp bürüyen” anlamında “kafir” vasfı verilir. 2- Karanlık geceye, denize ve büyük nehre de bu kökten türeyen “küffar” adı verilir ve yine aynı kelime karanlık, Büyük vadi, zırh, karanlık bulut, ekin …

Kur'an Kavramları

İLAH

İlah Kelimesi: İlah kelimesi “E-lî (le)-He” fiilinden gelir. Lügatte “kulluk etmek, tutkun ve düşkün olmak, şaşırıp kalmak, ısınmak, yönelmek ve alışmak” gibi anlamlara gelir. İnsanların fıtratında kendisinden üstün olan bir varlığa sığınma, yalvarma ve tapınma ihtiyacı yatar. Çevresinde olup bitenler, gücünün yetmediği olaylar, depremler, fırtınalar, olağan üstü olaylar insanda bir korku uyandırır. Bu gibi durumlarda, …

Kur'an Kavramları

HİDAYET

HİDAYET NEDİR? Hidayet kavramı Arapça’da; yol, yön, sîret, maksat, adak, bir şeyin benzer, misli ve bir adamın içinde bulunduğu hal, durum, doğru yol gibi değişik fonksiyonlu anlamlar taşımaktadır. Kelime bu bakımdan insan hayatının tümünü kapsayan bir ölçü konumundadır. Fiil olarak kullanıldığında da yönelme, yönlendirme, bir şeye iletme, anlamları ağırlık kazanmakta, böylece kelime, içten içe bir …

Kur'an Kavramları

KUR’AN

KUR’AN NEDİR? Alemlerin Rabbi tarafından son peygamber Hz. Mu-hammed (sav.)’e indirilen kitabın en çok söylenen ismidir. Kur’an’ın diğer isimlerinden bazıları da şunlardır: Zikir, Fur-kan, Nur, Mushaf, Kitabül- Mübin, Kelamul-lah, Huda, Şifa, Mev’ize.. Bazı müfessirler, Kur’an veya kitaba sıfat olarak gelen tabirleri de sıralayarak bu isimlerin sayısını yüze kadar çıkarmışlardır. Kur’an-ı Kerim, yürmi üç senede peyderpey …

Kur'an Kavramları

ALLAH

Allah kavramı, belki de açıklaması en zor kavramdır. “el-ilah” yani, ilahın ta kendisi anlamına gelen “Allah” her şeyin yaracısı, sahibi, hakimi ve hayatın tamamen kendisine ait olduğu, bizim kendisini tam olarak kavramamızın asla mümkün olamayacağı Rab’tir. Varlığına inanmak, din ile bilim adamlarının zaman zaman tartışma konusu olmuş, din adamları mantıksal olarak onun varlığını isbatlamaya çalışmışlar, …

Kur'an Kavramları

İMAN VE MÜ’MİN

İMAN İMAN NEDİR? a) Sözlük Anlamı: امن  e m n kökünden if’al babında bir mastardır. iman kelimesi: Birini sözünde tasdik etmek, inanmak, itimat etmek, güvenmek anlamlarına gelir. (1) b) Kavram olarak anlamı: 1. İman, küfrün zıddıdır. 2. Alemlerin Rabbi olan Allah’ı tanımak ve ona yönelmektir. Allah’ın gönderdiği elçileri/ Peygamberleri tasdik etmek, getirdikleri vahyi benimsemektir. 3. …

Kur'an Kavramları

KADER

SÖZLÜK ANLAMI Kader kelimesi, kudret, takdir, kadir, miktar gibi kelimelerle aynı kökten gelmektedir. Tarih boyunca tartışılan kader konusuna, Kur’an perspektifinden nasıl bakmamız gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız. Ama önce Kur’an’daki “kader” kelimesinin geçtiği ayetleri sıralayarak ne manaya geldiklerini tespit etmeye çalışalım. Kur’an’da kader kelimesi: Hicr:21, Taha: 40, Mü’minun: 18, Şura:27, Zuhruf:11, Kamer:49, Mürselat:22, Ahzab:38, bakara:236, ve …

Kur'an Kavramları

KUR’AN’DA PEYGAMBERLİK

RİSALET VE NÜBÜVVET RİSALET NEDİR? 1. TANIMLAR Kur’an-ı Kerim’de  R-S-L  kökünden türeyen ve “elçilik” anlamında kullanılan  ‘risalet’ ile ilgili kelimelerin sayısı dört yüz civarındadır. N- B – E kökünden türeyen ve “nübüvvetle ilgili kelimeler ise seksen civarındadır.  Buna göre risalet  kelimesinin daha yaygın bir kullanım alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki kelimenin genel olarak sözlük anlamları …

İslam Tarihi Kur'an Kavramları TARİH

Kur’an-ı Kerim’de Halife, Halifelik ve Siyasi Otorite İle İlgili Kelime ve Kavramların Geçtiği Ayetlerin İncelenmesi

Şaban PİRİŞ Kur’an’ın nazil olduğu 620 – 632’lı yıllarda Mekke ve çevresinde kabile devletleri hüküm sürüyordu. Mekke’de Kureyş kabilesinin hâkimiyeti Haşimoğulları ve Ümeyyeoğulları aşiretlerinin daha etkin olduğu ama içerisinde diğer aşiretlerin de az çok söz sahibi olduğu Dârü’n-Nedve adlı mahalli bir meclis eliyle icra ediliyordu. Yönetimle ilgili kararlar burada alınıyor ve tüm aşiretlerin katılımı ve …