Görüntülüyor 9 Sonuç(lar)
YAZILAR

Kitaplar -Şaban PİRİŞ

Kur’an-ı Kerim Türkçe Anlamı Kur’an Yolu Tefsiri Kur’an Işığında Müslüman Kur’an’ı Anlama Kılavuzu Hz. İbrahim Hz. Osman Cep Dua Kitabı Kur’an Kavramları Kur’an Arapçası Öğreniyorum Gençlik Rehberi (Türkçe) Gençlik Rehberi (İngilizce) Vâkıdî ve Kitabü’l-Megazî’si (1. Cilt) Çeviri ve Değerlendirme Halifelik Kurumu Hakkında Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamalar Kur’an Arapçası Öğreniyorum

İslam Tarihi TARİH YAZILAR

Hadis Kaynaklarında Geçen Halifelikle İlgili Hadisler

Şaban PİRİŞ Buharî, Müslim, İbnu Ma’ce, Tirmizî, Ebû Davud, Nesâî gibi birçok hadis kitabında halifelik ve imametle ilgili hadisleri önemli bir yer tutar. Bu konudaki hadisleri daha çok eserlerin; Ashâbu’n-Nebî, Fedâilu’s-Sahabe, Ahkâm, Haraç, İmâret, Vasâyâ, Meğazî, Adâbü’l-Kudât, Eymân, Bey’ât, Fiten ve Mehdî başlıkları altında görmekteyiz. Bu hadisleri şu şekilde gruplandırabiliriz. Hz. Muhammed’in hastalığı esnasında namazları …

İslam Tarihi Kur'an Kavramları TARİH

Kur’an-ı Kerim’de Halife, Halifelik ve Siyasi Otorite İle İlgili Kelime ve Kavramların Geçtiği Ayetlerin İncelenmesi

Şaban PİRİŞ Kur’an’ın nazil olduğu 620 – 632’lı yıllarda Mekke ve çevresinde kabile devletleri hüküm sürüyordu. Mekke’de Kureyş kabilesinin hâkimiyeti Haşimoğulları ve Ümeyyeoğulları aşiretlerinin daha etkin olduğu ama içerisinde diğer aşiretlerin de az çok söz sahibi olduğu Dârü’n-Nedve adlı mahalli bir meclis eliyle icra ediliyordu. Yönetimle ilgili kararlar burada alınıyor ve tüm aşiretlerin katılımı ve …

KİTAPLAR KURAN Kuran Yolu Tefsiri

2. Bakara Sûresi

سُورَةُ الْبَقَرَةِ Adı: Sûrenin adı, 67-73. ayetlerde geçen “inek” kıssasından alınmıştır. Bakara, Arapça’da inek, sığır anlamına gelmektedir. Allahu Teâlâ, İsrailoğullarına bir inek kesmelerini emreder, onlar bu emri isteksiz ve zoraki bir şekilde yerine getirirler. Sûrenin büyük bir bölümünde İsrail oğullarının bu tür karakterlerine yer verildiği için inek anlamına gelen bakara ismi sûreye ad olmuştur. İndiriliş …

İslam Tarihi TARİH

İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

            Medeniyet kelimesi, “bir yerde yerleşme, ikamet etme” anlamındaki “ مدن ME-DE-NE” kökünden gelmektedir. Şehirleşme ile sıkı sıkıya bağlı olan medeniyet, aynı kökten gelen “Medine” kelimesi ile yakın alakalıdır. “Medenî”; “şehirli, şehre ait, şehre özgü”; “medeniyet” ise “şehirlilik, yerleşik hayat, iyi ve müreffeh yaşama” anlamlarına gelir. İslam medeniyetinin filizlendiği zeminin, muhitin, merkezin adı da şehir …