Görüntülüyor 23 Sonuç(lar)
Arapça Öğreniyorum YAZILAR

Arapça Öğretiminde Başarı

Her dil bir şifredir. Yeni bir dil öğrenmek bir şifreyi çözmeye benzer. Arapça zor bir dil (şifre) değildir. Hatta bazı şifrelere göre kolay ve sistematiktir. Türkiye’de Arapça öğretiminin önünde bir takım zorluklar vardır. Bu zorlukları aştığımızda daha başarılı bir öğretim ortamı oluşabilir. Bunların en başında şunlar gelmektedir: Arapça’nın öğreniminin zor olduğu ön yargısı: Arapçaya karşı …

YAZILAR

Kitaplar -Şaban PİRİŞ

Kur’an-ı Kerim Türkçe Anlamı Kur’an Yolu Tefsiri Kur’an Işığında Müslüman Kur’an’ı Anlama Kılavuzu Hz. İbrahim Hz. Osman Cep Dua Kitabı Kur’an Kavramları Kur’an Arapçası Öğreniyorum Gençlik Rehberi (Türkçe) Gençlik Rehberi (İngilizce) Vâkıdî ve Kitabü’l-Megazî’si (1. Cilt) Çeviri ve Değerlendirme Halifelik Kurumu Hakkında Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamalar Kur’an Arapçası Öğreniyorum

İslam Tarihi TARİH YAZILAR

Hadis Kaynaklarında Geçen Halifelikle İlgili Hadisler

Şaban PİRİŞ Buharî, Müslim, İbnu Ma’ce, Tirmizî, Ebû Davud, Nesâî gibi birçok hadis kitabında halifelik ve imametle ilgili hadisleri önemli bir yer tutar. Bu konudaki hadisleri daha çok eserlerin; Ashâbu’n-Nebî, Fedâilu’s-Sahabe, Ahkâm, Haraç, İmâret, Vasâyâ, Meğazî, Adâbü’l-Kudât, Eymân, Bey’ât, Fiten ve Mehdî başlıkları altında görmekteyiz. Bu hadisleri şu şekilde gruplandırabiliriz. Hz. Muhammed’in hastalığı esnasında namazları …

YAZILAR

114. NÂS SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında Felak sûresi ile aynı zaman diliminde indirilen sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden almıştır. İnsanlar anlamına gelir. 6 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: ‑İnsanların Rabbine sığınırım. 2. İnsanların hakimine. 3. İnsanların ilahına. 4. Sinsi vesvesecinin şerrinden. 5. İnsanların gönüllerine vesvese sokan, 6. Cinlerden ve insanlardan!

YAZILAR

33. AHZAB SÛRESİ

(Ahzab sûresi Hicri 5. yılda indirilmiş Medeni bir sûredir. Hendek savaşı ile ilgili 9‑27 âyetler arasında bilgi verilmektedir. Ahzab (Hizipler, gruplar) ismini de 9‑27. ayetler arasından geçen aynı konudan almaktadır. 73 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. ‑Ey Peygamber, Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme! Allah, alimdir, hakimdir. 2. Rabbinden sana vahyolunana uy! …

YAZILAR

6. EN’AM SÛRESİ

(Mekke dönemin sonlarına doğru indirilen sûre ismini, 137‑139 ayetlerde cahiliyye Arapların Allah adına haramlar koyma adetinin eleştirilip, kaldırıldığı “En’am” kelimesinden almıştır. 165 ayettir.) Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.. 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Yine de kafirler Rab’lerine (başkalarını) denk tutuyorlar. 2. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir …

YAZILAR

5. MÂİDE SÛRESİ

(Maide Sûresi Medine döneminin son günlerinde indirilmiştir. “Maide” sofra demektir. Hz. İsa’nın havarilerinin Allah’tan diledikleri “Gök Sofrası”ndan bahsettiği için bu ismi almıştır 120 ayettir.) Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla .. 1. ‑Ey iman edenler, Sözleşmelerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal görmeksizin, size bildirilecek olanlar dışındaki hayvanlar size helaldir. Allah dilediği hükmü verir. 2. ‑Ey …